Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа политика за заседанието на 13.06.2012г., 10:00ч

ПРОЕКТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Икономическа политика

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Заседание на 13.06.2012г., 10:00ч., Заседателна зала

1. Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К. Л. 168

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – К. Л. 173

3. Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имота на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Спортен клуб ДЖАМБО-2006” – К.Л. 175

4. Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе“ – К. Л. 176

5. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година – К. Л. 177

6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе – К. Л.178

7. Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ воден обект-микроязовир в с. Тетово – К. Л. 183

8. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение “Русенска търговско индустриална камара” – К.Л. 184

9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ – К.Л. 185

10. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация – К.Л. 186

11. Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома” – К. Л. 189

12. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр. Русе, ж.к.Чародейка – Г – юг, ул.”Тодор Икономов”, АОС № 5520/31.07.2008г. – К.Л. 191

13. Решение за приватизация чрез търг на 100 % от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе – К. Л. 192

14. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост – К. Л. 194

15. Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – К. Л. 195

16. Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” – Георги Александров Божков – К. Л. 196

17. Създаване на ново общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление – К. Л. 1198

18. Придобиване в собственост на Община Русе на имоти, държавна собственост – К. Л. 199

19. Приемане на Декларация от общинския съвет във връзка с предложение на ДКЕВР за повишаване цената на топлоенергията на Топлофикация Русе – К. Л. 200

20. Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода ноември 2011г. – май 2012г. – К.Л. 201

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Дим.Кънчев)