Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа политика за заседанието на 04.07.2012г., 10:00 часа

ПРОЕКТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Икономическа политика
Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 04.07.2012г., 10:00ч., Заседателна зала

1. К.Л. 168 – Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. К. Л. 203 – Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 81, с. Николово, Община Русе
3. К. Л. 204 – Покана по чл. 33 от Закона за собствеността
4. К. Л. 205 – Придобиване право на собственост от община Русе, чрез покупка, на недвижим имот собственост на „Напоителни системи” ЕАД-София.
5. К. Л. 206 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.
6. К. Л. 214 – Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
7. К. Л. 215 – „ Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе”
8. К. Л. 216 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
9. К. Л. 217 – Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
10. К. Л. 218 – Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
11. К. Л. 219 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
12. К. Л. 220 – Провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
13. К. Л. 222 – Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
14. К. Л. 223 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
15. К. Л. 225 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Караач”
16. К. Л. 226 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2397 по ул. Ракитово №6, ЖК “Дружба – ІІ”, гр. Русе.
17. К. Л. 227 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на девет броя гаражи в УПИ VІ – 1618 в кв. 851, ЖК “Дружба – І” по плана на гр.Русе.
18. К. Л. 228 – Допълнителни споразумения за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2
19. К. Л. 229 – Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба II, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г.
20. К. Л. 230 – Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
21. К. Л. 231 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
22. К. Л. 232 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
23. К. Л. 233 – Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
24. К. Л. 234 – Определяне на представители на Общината в Съвета на директорите на „Проект Русе” АД
25. К. Л. 236 – Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
26. К. Л. 237 – Проект за ”Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”/ОПОС/, Приоритетна ос 1:”Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000е.ж.”
27. К. Л. 239 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
28. К. Л. 240 – Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 153, кв. Средна кула на град Русе
29. К. Л. 241 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
30. К. Л. 242 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тетово
31. К. Л. 243 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
32. К. Л. 244 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
33. К. Л. 245 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
34. К. Л. 246 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
35. К. Л. 247 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тетово
36. К. Л. 248 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
37. К. Л. 249 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
38. К. Л. 250 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
39. К. Л. 251 – Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 81, с. Николово, Община Русе
40. К. Л. 252 – Промяна в наименованието на местността “Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе
41. К. Л. 253 – Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „ Спортни имоти”