Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа политика за заседанието на 10.10.2012г., 10:00часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Икономическа политика

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 10.10.2012г., 10:00ч., Заседателна зала

Прекратяване с ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – К.Л. 302

Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2012г. и откриване на процедура за приватизация на Магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, АОС № 6730/27.07.2012г. – К.Л. 303

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 308

Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година – К.Л. 309

Приемане на декларация – К.Л. 315

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе – К.Л.316

Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“ – К.Л. 317

Продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС. – К.Л. 318

Даване на съгласие за изграждане на съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им и определяне собствеността на съоръжението – К.Л. 319

Решение за прекратяване с ликвидация на „Център за кожно – венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД, гр. Русе – К.Л. 320

Съгласие “КОЦ – Русе” ЕООД да участва с наддавателно предложение в обявена публична продан на имот – масивна двуетажна сграда, ж.к. „Родина-1 и 2”, ул. „Стоян Заимов” №2А, гр. Русе – К.Л. 321

Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост – К.Л. 323

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – К.Л. 324

Инвестиционна инициатива за изграждане на подземен паркинг на територията на гр. Русе – ЦГЧ – К.Л. 325

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе /приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет Русе с Решение №392 по Протокол №21/18.12.2008г., изм. с Решение № 48 /30.12.2012г./ – К.Л. 326

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Дим.Кънчев)