Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа политика за заседанието на 07.11.2012г., 10:00часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Икономическа политика
Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 07.11.2012г., 10:00ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №328 – Актуализация на градската общинска транспортна схема на гр.Русе, утвърдена с Решение №1072/16.12.2010г. на Общински съвет Русе.
2. Контролен лист №330 – Предложение за изменение и допълнение на Наредба №16 за цени на услуги на територията на Община Русе.
3. Контролен лист №331 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
4. Контролен лист №334 – Прекратяване участието на Община Русе като съдружник в „Истър-инженеринг”-ООД-гр.Русе.
5. Контролен лист №335 – Приемане на решение за прекратяване с ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе”-ЕООД-гр.Русе.
6. Контролен лист №336 – Приемане на решение за придобиване на активи и финансиране на довършителни работи.
7. Контролен лист №337 – Отчет за 52-то издание на МФ ”Мартенски музикални дни”-Русе-2012г.
8. Контролен лист №338 – Проект за 53-то издание на МФ ”Мартенски музикални дни”-Русе-2013г.
9. Контролен лист №339 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
10. Контролен лист №340 – Стартиране на процедури по чл.36в, ал.1, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Райна Гатева”-гр.Русе и увеличаване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Св.Димитър Басарбовски”-гр.Русе.
11. Контролен лист №342 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр.Русе, ул.”Княжеска”, №15.
12. Контролен лист №345 – Закриване на общинска предприятие „Жилфонд” и създаване на Общинска предприятие „Управление на общински имоти”.
13. Контролен лист №346 – Определяне на южната част на ул.”Потсдам” за платено паркиране в участъка след ул.”Проф.Баларев” до входа за двора на ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов” по приложени схеми.
14. Контролен лист №347 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за седем броя гаражи, ситуирани по ул.”Ради Иванов”, северозападно от жилищен блок 210 в кв.601, ж.к.”Чародейка-Г-ЮГ” по плана на гр.Русе.
15. Контролен лист №348 – Даване на съгласие за създаване на фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019”.

Председател:
/Димитър Кънчев/