Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа политика за заседанието на 22.02.2012г., 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Икономическа политика

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 22.02.2012г., 10.00 часа, Заседателна зала

1. Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 48 / 10.02.2012г.
2. Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, Община Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 49 / 10.02.2012г.
3. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Тръстеник, І-во разписание от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 50 / 10.02.2012г.
4. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012г. от приходите от таксата за битови отпадъци
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 51 / 10.02.2012г.
5. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 52 / 10.02.2012г.
6. Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 53 / 10.02.2012г.
7. Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 54 / 10.02.2012г.
8. Учредяване допълнително право на строеж, във връзка с преработка на инвестиционен проект
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 55 / 13.02.2012г.
9. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 56 / 13.02.2012г.
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 59 / 13.02.2012г.
11. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 60 / 13.02.2012г.
12. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 61 / 13.02.2012г.
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 62 / 13.02.2012г.
14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 63 / 13.02.2012г.
15. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг”, ул. „Тодор Икономов”, АОС № 5520/31.07.2008г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 64 / 13.02.2012г.
16. Проектиране и реконструкция на северната част, група 12 на Централен общински пазар, гр. Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 65 / 13.02.2012г.
17. Решение за придобиване на дълготраен материален актив от „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 66 / 13.02.2012г.
18. Даване съгласие „ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД да сключи договор за кредит-овърдрафт за закупуване на дигитална система
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 68 / 13.02.2012г.
19. Откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност на „Изкуство – Д.В.” ЕООД – гр. Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 69 / 13.02.2012г.
20. Приемане на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 70 / 13.02.2012г.
21. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 71 / 13.02.2012г.
22. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи в ЖК „Дружба – І”, югоизточно от жил. бл. 21 по плана на гр. Русе.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 73 / 13.02.2012г.
23. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с. Ново село.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 74 / 13.02.2012г.
24. Мотивирано искане от ОСЗ – Русе по реда на чл. 19, ал. 11 и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62/2010 г.)
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 75 / 13.02.2012г.
25. Мотивирано искане от ОСЗ – Русе по реда на §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62/2010 г.), във връзка с чл. 19, ал. 11 и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 76 / 13.02.2012г.
26. Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот – частна държавна собственост.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 77 / 13.02.2012г.
27. Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 79 / 13.02.2012г.
28. Даване на съгласие за предоставяне за управление и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Русе, канални помпени станции 1 и 2 и прилежащите им съоръжения на ВиК – Русе
Вносител: засл. проф. Васил Пенчев – Председател на Общински съвет град Русе
Контролен лист № 82 / 13.02.2012г.
29. Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение през 2012 година съгласно Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнени с Решение № 827/18.03.2010г. на ОбС – Русе.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 83 / 13.02.2012г.
30. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с. Просена, с. Хотанца, с. Червена вода и с. Сандрово.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 84 / 13.02.2012г.
31. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с. Сандрово.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 85 / 13.02.2012г.
32. Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” в партньорство с Община Иваново и Община Борово
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе

33. Допълнение към Решение № 1127, прието с Протокол № 56/24.02.2011г. от Общински съвет – Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
( Д. Кънчев )