Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по комунални дейности за заседанието на 17.02.11, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 17.02.2011 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 24.02.2011 г. Сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорта на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема –Контр.лист № 997
2. Решение за кандидатстване с проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Русе и деклариране наличността на средствата за съфинансиране– Контр.лист № 1007
3. Решение за изменение на Решение № 1103 прието с Протокол № 54/27.01.2011– Контр.лист № 1008
4. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010г и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011г. – Контр.лист № 1013
5. Обявяване на пречиствателната станция за отпадни води-гр.Русе и УПИ ХХІІІ – 103 по регулационния план на града с идентификатор 63427.128.2 за публична общинска собственост – – Контр.лист № 1014
6. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе , неговите комисии и взаимодействието му с общ. Администрация – Контр.лист № 1015
7. Учредяване безвъзмездно право на строеж за срок до 31.12.2012 г за изграждане на водоснабдителна и канализационни мрежи в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/Р8РЕ/004 “Интегриран воден проект на град Русе” ИСПА – Контр.лист № 1016

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)