Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 08.11.10, 14.00ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.11.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – контролен лист 898;
2. Споразумение за сътрудничество между Община Русе, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и НЧ „Надежда 1908” с. Ново село и НЧ „Т. Кърджиев 1873” с. Червена вода – контролен лист 899;
3. Допълнение на Наредба № 9 – контролен лист 900;
4. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – контролен лист 905;
5. Решение за кандидатстване с проект за създаване и ефективно функциониране на „Европейски информационен център – Област Русе” –контролен лист 908
6. Промяна в план-сметката от ТБО и целево финансиране на дейности –контролен лист 909;
7. Корекция на Бюджета на Община Русе –контролен лист 911;
8. Приемане на годишния финансов отчет и пояснителния доклад на ликвидатора за 2008 г. на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация – контролен лист 917;
9. „Паркстрой” ЕООД – контролен лист 922;
10. Конвент на кметовете – контролен лист 923;
11. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – контролен лист 924;
12. Изменение и допълнение на Наредба № 18 – контролен лист 926;
13. Придобиване на право на собственост на Община Русе върху недвижим имот, частна държавна собственост по реда на чл. 54 ЗДС – контролен лист 928;
14. Обсъждане на Наредба за Общински лечебни заведения – контролен лист 929;
15. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 (паркиране)– контролен лист 930;
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)