Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 06.12.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.12.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за промяна в междуселищната Общинска транспортна схема, включване на автобусна линия Русе – Бъзън – контролен лист 931;
2. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разписания – контролен лист 932;
3. Предоставяне за управление земите на закритото ОУ „Христо Ботев, с. Червена вода на Кметството Червена вода – контролен лист 940;
4. Контрольори в общинските търговски дружества – контролен лист 941;
5. Приоритети и насоки за работа на Общински съвет – Русе през мандат 2007 – 2011 г. – контролен лист 942;
6. Корекции на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 943;
7. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти – контролен лист 945;
8. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Художествена галерия – Русе и предоставяне безвъзмездно за управление сградата на ул. „Борисова” № 39 (45) – контролен лист 946;
9. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци, във връзка с осигуряване на средства за почистване в т. ч. снегопочистване – контролен лист 952;
10. Решение за кандидатстване с проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” и деклариране на наличността на средства за съфинансиране на проекта – контролен лист 953;
11. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” и деклариране, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 години от приключване на проекта – контролен лист 954;
12. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване – контролен лист 958;
13. Допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – контролен лист 960;
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)