Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 17.01.11, 14.00 ч.

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 17.01.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – контролен лист 963;

2. Участие на Община Русе в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 – контролен лист 964;

3. Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – контролен лист 965;

4. Съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено “Вътрешен одит” в Община Русе – контролен лист 967;

5. Увеличение на числения състав в щатното разписание на ОП “АРТ” –
контролен лист 968;

6. Изменение на Решение № 939 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 47/ 15. 07. 2010 г. – контролен лист 969;

7. Решение за кандидатстване с проект “Развитие на туристическа атракция “Градски музеен комплекс” и деклариране на наличността на средствата за съфинансиране на проекта, както и на непромяна на предназначението на обектите на интервенция – контролен лист 970;

8. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за изложбена зала на ул. “Борисова” № 6, партер – контролен лист 971;

9. Годишен отчет за 2010 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007 – 2011 г. – контролен лист 977;

10. Избор на управител на “Паркстрой” ЕООД – контролен лист 979;

11. Предложение на “ЕГГЕД България” ЕАД за промяна в Договор от 15. 10. 2008 г. между акционерите на “ЕГГЕД Русе” АД – контролен лист 980;

12. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 –контролен лист 981;

13. “Паркстрой” ЕООД – контролен лист 984;
14. Определяне на размера на отчисленията по чл. 71а от Закона за управление на отпадъците – контролен лист 989;

15. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2011 г. от приходите от таксата за битовите отпадъци и определяне на размера на таксата за 2011 г. – контролен лист 990;

16. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода март – декември 2010 г. – контролен лист 991;

17. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 – контролен лист 992;

18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)