Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 14.02.11, 14.00 ч.

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 14.02.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Определяне максималния размер на финансиране на едно проектно предложение, съгласно Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе за 2011 г. – контролен лист 1006

2. Решение за кандидатстване с проект „Интегриран градски транспорт на гр. Русе” и деклариране на средствата за съфинансиране – контролен лист 1007

3. Решение за изменение на решение № 1103, протокол № 54/ 27. 01. 2011 г. – за проект „Развитие на културно туристически атракции в градски туристически ансамбъл” – контролен лист 1008

4. Отчет на програмата за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. – контролен лист 1013

5. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – контролен лист 1015

6. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)