Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 07.03.11, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.03.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения – контролен лист 1018
2. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток” – контролен лист 1019/ 01. 03. 2011 г.
3. Промяна в план-сметката от ТБО – контролен лист 1020
4. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007 – 2013 през 2010 г. – контролен лист 1021
5. Допълнение на Решение № 1092, прието с Протокол № 54/ 27. 01. 2011 г. –
контролен лист 1025
6. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година – контролен лист 1026
7. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2011 година – контролен лист 1027
8. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе – контролен лист 1028
9. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2011 г. – контролен лист 1030
10. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 1031
11. Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 1032
12. Избор на управител на „Медицински център – 1 – Русе” ЕООД – контролен лист 1033
13. Намаляване на началните конкурсни цени на недвижими имоти – частна общинска собственост при продажба чрез публично оповестен конкурс. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе – контролен лист 1035
14. Решение за съгласие Община Русе да участва като партньор по проект „Изграждане на спортни съоръжения” в гр. Русе, кв. „Дружба – 3” по Наредба № Н – 1 от 08. 02. 2007 г., издадена от Министерство на финансите и МФВС за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности – контролен лист 1036
15. Даване съгласие на „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца – контролен лист 1039
16. Откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „Общинска банка” АД – контролен лист 1040
17. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)