Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 09.05.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.05.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски д-ва за 2010 г., избор на експерт счетоводители и определяне на дивидент –контролен лист 1068
2. Междинна оценка за изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007 – 2013 г. за периода 2007 – 2010 и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе за периода 2011 – 2013 г. –
контролен лист 1070
3. Обявяване на имоти – частна общинска собственост за публична общинска собственост – контролен лист 1088
4. Изменение и допълнение на Наредба № 14 – контролен лист 1092г.
5. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. – контролен лист 1094
6. Приемане на безспорна историческа истина за геноцида на българите в Османската империя и обвяване на 17 май за ден на поклонение пред жертвите на геноцида над българите в Османската империя – контролен лист 1097
7. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно д-р Александър Романов Доганов – контролен лист 1098.
8. Изборът на контрольори в общинските търговски дружества – контролен лист 1099
9. Приемане на обръщение към правителството на Република България и НОИ – контролен лист 1100
10. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – контролен лист 1101
11. Актуализация на Програма за намаляване на емисии на замърсители и достигане на установени норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе – контролен лист 1105
12. Приемане на Годишен план за действие – 2011 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.) – контролен лист 1106
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)