Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 09.09.11, 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.09.11, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Закриване на кметството в с. Долно Абланово – контролен лист 1178
2. Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – контролен лист 1179
3. Промяна на Наредба № 21 на ОбС Русе – контролен лист 1180
4. Споразумение за сътрудничество между Общината, МК, Програма на ООН за развитие и следните читалища на територията на общината: НЧ „Просвета – 1927” – с. Семерджиево и НЧ „Г. Бенковски – 1937” – гр. Русе – контролен лист 1182
5. Решение за упълномощаване на кмета на Община Русе за издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект „Аз, Градът” – Фестивал за съвременна градска култура с бенефициент Община Русе – контролен лист 1183
6. Наредба № 2 на ОбС – Русе за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – контролен лист 1191
7. Промени в Наредба № 17 – контролен лист 1195
8. Промяна в план-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА – контролен лист 1196
9. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 г. и план-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе – контролен лист 1197
10. Информация за изпълнението на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2011 г. – контролен лист 1199.
11. Приемане на Стратегия за развитие на средното образование в Община Русе (2011 – 2015 г.) – контролен лист 1200
12. Обявяване на 11 април – международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи за ден на почит към жертвите – контролен лист 1201
13. Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала за 2011 г. – контролен лист 1214
14. Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Плувен комплекс и атракционни съоръжения в „Парка на младежта” гр. Русе – контролен лист 1215
15. Приемане на Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за периода 2011 – 2015 г. – контролен лист 1225
16. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)