Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 05.12.11, 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.12.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Избор на заместник-председател на ПК по Култура и религиозни въпроси;
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Русе –контролен лист 1/ 23. 11. 2011 г.;
3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – контролен лист 3/ 28. 11. 2011 г.;
4. Избор на членове на общи събрания на търговските дружества, в които Община Русе има участие –контролен лист 24/ 28 11. 2011 г.;
5. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 г. – контролен лист 9/ 28. 11. 2011 г.;
6. Съгласуване на годишен план за 2012 г. и актуализирана оценка на риска към стратегически план 2011 – 2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе –
контролен лист 11/ 28. 11. 2011 г
7. Отчет на 51 МФ „Мартенски музикални дни” Русе 2011 – контролен лист 14/ 28. 11. 2011 г.
8. Проект за 52 МФ „Мартенски музикални дни” Русе 2012 – контролен лист 16/ 28. 11. 2011 г.
9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Русе контролен лист 15/ 28. 11. 2011 г.
10. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от ТБО и определяне на размера на таксата за 2012 г. – контролен лист 22/ 28. 11. 2011 г
11. Определяне на размера на ТБО за висшите училища на територията на общината – контролен лист 2/ 25. 11. 2011 г.
12. Други въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Вл.Атанасов)