Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 06.02.2012 г. от 14 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06. 02. 2012 г., 14 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2011 г. – контролен лист 41/ 27. 01. 2012 г.
2. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012 г. – контролен лист 40/ 27. 01. 2012 г.
3. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011 – 2015 г. – контролен лист 44/ 30. 01. 2012 г.
4. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г. – контролен лист 45/ 30. 01. 2012 г.
5. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 1. 01. 2011 г. до 31. 12. 2011 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г. – контролен лист 46/ 30. 01. 2012 г.
6. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г. – контролен лист 47/ 30. 01. 2012 г.
7. Предложение за кандидатстване по проект “Красива България” – контролен лист 42/ 30. 01. 2012 г.
8. Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051РO001-5.2.11 – „Приеми ме” – контролен лист 43/ 30. 01. 2012 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ВЛАДИСЛАВ АТАНАСОВ)