Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 20. 02. 2012 г., 14 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 20. 02. 2012 г., 14 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе –
контролен лист 52/ 10. 02. 2012 г.

2. Приемане на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г. – контролен лист 70/ 13. 02. 2012 г.

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – контролен лист 71/ 13. 02. 2012 г.

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2012 година – контролен лист 72/ 13. 02. 2012 г.

5. Одобряване на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе – контролен лист 79/ 13. 02. 2012 г.

6. Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение през 2012 година съгласно Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС – Русе – контролен лист 83/ 13. 02. 2012 г.

7. Други.