Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 07. 05. 2012 г., 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07. 05. 2012 г., 13.30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе – контролен лист 143/ 25. 04. 2012 г.

2. Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе – контролен лист 144/ 25. 04. 2012 г.

3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 г. – контролен лист 147/ 26. 04. 2012 г.

4. Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29, ал. 2 от ПМС № 367/ 29. 12. 2011 г. от Бюджет 2012 г. – контролен лист 148/ 26. 04. 2012 г.

5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013 г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.) – контролен лист 150/ 27. 04. 2012 г.

6. Приемане Годишните финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители – контролен лист 154/ 27. 04. 2012 г.

7. Определяне на размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 1. 05. 2012 г. – контролен лист 166/ 27. 04. 2012 г.

8. Други.