Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 11. 06. 2012 г., 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11. 06. 2012 г., 13.30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе –
Контролен лист № 168

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе – Контролен лист № 173

3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г. – Контролен лист № 177

4. Безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост – Контролен лист № 180

5. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация – Контролен лист № 186

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост –Контролен лист № 194

7. Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – Контролен лист № 195

8. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” Георги Александров Божков –
Контролен лист № 196

9. Създаване на ново общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление – Контролен лист № 198

10. Приемане на декларация – Контролен лист № 200

11. Отчет на дейността на Общински съвет – Русе – Контролен лист № 201

12. Други

Председател:
Владислав Атанасов