Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 10. 09. 2012 г., 13. 30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 10. 09. 2012 г., 13. 30 часа, Стая на общинския съветник

1. Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица – к. л. № 257/ 28. 08. 2012 г.

2. Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Духът на Дунав в пристанищните общности, одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. – к. л. № 269/ 31. 08. 2012 г.

3. Промени в Наредба 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к. л. № 270/ 31. 08. 2012 г.

4. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 г. – к. л. № 271/ 31. 08. 2012 г.

5. Обявяване на конкурс за избор на управител на „Обреден дом” ЕООД, гр. Русе – к. л. № 274/ 31. 08. 2012 г.

6. Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г. – к. л. № 276/ 31. 08. 2012 г.

7. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе –
к. л. № 292/ 31. 08. 2012 г.

8. Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012 г. – к. л. № 293/ 31. 08. 2012 г.

9. Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие – к. л. № 294/ 1. 09. 2012 г.

10. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30. 06. 2012 г. – к. л. № 297/ 1. 09. 2012 г.

11. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к. л. № 300/ 3. 09. 2012 г.

12. Други.

Председател:
Владислав Атанасов