Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 14. 01. 2013 г., 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 14. 01. 2013 г., 13.30 ч., Заседателна зала, Община Русе

1. Запазване на цените по Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к. л. № 1/ 07. 01. 2013 г.

2. Приемане на Решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху сградния фонд на Националния музей на транспорта и съобщенията – гр. Русе в полза на Община Русе по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 68 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, след реализиране на обуславящи процедурата други правни действия – к. л. № 2/ 07. 01. 2013 г.

3. Предоставяне на безвъзмездно управление, за срок до 30.10.2014 г., на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд” № 3а, на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект ВG 051РО001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” –к. л. № 3/ 07. 01. 2013 г.

4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот с идентификатор 63427.84.32 в землището на град Русе, местност „Слатина” – к. л. № 12/ 07. 01. 2013 г.

5. Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01. 02. 2013 г. – к. л. № 16/ 07. 01. 2013 г.

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ –к. л. № 20/ 07. 01. 2013 г.

7. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. –к. л. № 21/ 07. 01. 2013 г.

8. Допълнение на решение 415, прето с протокол № 18/ 13. 12. 2012 г. –к. л. № 23/ 07. 01. 2013 г.

9. Годишен отчет за 2012 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011 – 2015 г. –к. л. № 24/ 07. 01. 2013 г.

10. Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 01. 2013 – 01. 2014 г. –
к. л. № 25/ 07. 01. 2013 г.

11. Други

Председател:
Владислав Атанасов