Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Младежта и спорта за заседанието на 12.04.10, 13.30 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.04.10, 13.30 ч.

1. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – Контр. Лист 764;
2. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – Контр. Лист 765;
3. Утвърждаване на разходите за заплати на делегираните от държавата дейности а 2010 година – Контр. Лист 767;
4. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – Контр. Лист 779;
5. Изменение и допълнение на Наредба №4 „За реда и условията за превоз и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе”, приета от Общински съвет Русе (Решение №132 по протокол №23/29.09.2000 г. посл. Изм. Решение №161 по протокол №10/17.04.2008 г.) – 774;
6. Приемане на Наредба №23 за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет – Кантр. Лист 778;
7. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в гр. Русе – Контр. Лист 780;
8. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) и план за действие за 2010 г. – Контр. Лист 785;
9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – Контр. Лист 786;
10. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010 г. – Контр. Лист 793;
11. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, ж.к. „Чародейка – Г- юг”, ул. Тодор Икономов – Контр. Лист 790;
12. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта” – Контр лист 791;
13. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 г. – Контр. Лист 794;
14. Решение община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав” по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г., издадена от Министър на финансите пред Министерството на физическото възпитание и спорта – Контр. Лист 773;
15. Други.

ЕВГЕНИ ИГНАТОВ
Председател на ПКМС ОбС – Русе