Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по младежта и спорта за заседанието на 08. 06. 2011 г. от 13. 30 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по младежта и спорта

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 08. 06. 2011 г. от 13. 30 часа

1. К.Л. 1128 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС;
2. К.Л. 1133 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2011 г.;
3. К.Л. 1140 Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на три броя Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в гр. Русе” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.;
4. К.Л. 1143 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. и План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе за 2011 г.;
5. Други.

Евгени Игнатов
Председател на ПКМС