Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по младежта и спорта за заседанието на 11.01.12, 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.01.12, 13.30 ч., Заседателна зала

1. Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.2012 година.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 31/30.12.2011 г.

2. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
Вносители: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 35/30.12.2011 г.

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 38/30.12.2011 г.

4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Данаилов)