Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по младежта и спорта за заседанието на 08.02.12, 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.02.12, 13.30 ч., Заседателна зала

1. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 44/30.01.2012 г.

2. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2011 година.
Вносители: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 41/27.01.2012 г.

3. Предложение за кандидатстване по проект „Красива България”.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 42/30.01.2012 г.

4. Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и сдружение с нестопанска цел „Аквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11 – „Приеми ме”.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 43/30.01.2012 г.

5. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2011 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 45/30.01.2012 г.

6. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015 г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 47/30.01.2012 г.

7. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 46/30.01.2012 г.

8. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012 година.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 40/27.01.2012 г.

9. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Данаилов)