Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по младежта и спорта за заседанието на 14.03.12, 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 14.03.12, 13.30 ч., Заседателна зала

1. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 95/05.03.2012 г.

2. Приемане изменение на обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б” /пл. „Свобода”/ и специфичните правила за приложението й
Вносители: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 99/05.03.2012 г.

3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 100/05.03.2012 г.

4. Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програма за 2011 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.”
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 102/05.03.2012 г.

5. Приемане на нов Правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 103/05.03.2012 г.

6. Утвърждаване на Програма „Спорт” с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приети с Решение №803/25.02.2010 г., изменено с Решение №1113/17.03.2011 г. и двете на ОбС – Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 104/05.03.2012 г.

7. Приемане на нов Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” /ОПКД/
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 106/05.03.2012 г.

8. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Данаилов)