Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по младежта и спорта за заседанието на 04.07.12, 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.07.12, 13.30 ч., Заседателна зала

1. Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определяне и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносители: арх. Венцислав Илиев и групата общински съветници „Синята коалиция и ВМРО”
Контролен лист № 168/23.04.2012 г.
2. Придобиване право на собственост от Община Русе, чрез покупка, на недвижим имот собственост на „Напоителни системи” ЕАД – София
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 205/25.06.2012 г.
3. Обявяване на имот – публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 207/25.06.2012 г.
4. Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Вносител: засл.проф. Васил Пенчев – Председател на Общински съвет – Русе
Контролен лист № 214/25.06.2012 г.
5. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
Вносители: Група общински съветници „Синята коалиция и ВМРО”
Контролен лист № 215/25.06.2012 г.
6. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
Вносител: Емил Милушев – Общински съветник в Общински съвет – Русе
Контролен лист № 216/25.06.2012 г.
7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 219/25.06.2012 г.
8. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 223/25.06.2012 г.
9. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 233/25.06.2012 г.
10. Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 236/25.06.2012 г.
11. Промяна в наименованието на местността „Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе
Вносители: Мирослав Славчев и Мирослав Манолов – Общински съветници от ПП Атака при Общински съвет Русе
Контролен лист № 252/25.06.2012 г.
12. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект, прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 253/25.06.2012 г.

13. Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем през 2012 г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 254/25.06.2012 г.
14. Предложение за промяна в статута на Общински детски център за култура и изкуство – Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 255/25.06.2012 г.

15. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Данаилов)