Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по младежта и спорта за заседанието на 12.09.12, 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.09.12, 13.30 ч., Заседателна зала

1. 257 Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица
2.
3. 269 Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект “Духът на Дунав в пристанищните общности” одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
4. 270 Промени в Наредба 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
5. 271 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
6. 276 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г.
7. 287 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
8. 292 Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе
9. 293 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012 г.
10. 294 Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие.
11. 296 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
11. 297 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2012 г.
12. 300 Промени в Наредба 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе