Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Младежта и спорта за заседанието на 10.10.2012 г., 13.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 10.10.2012 г., 13.30 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №309 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
2.Контролен лист №315 – Приемане на декларация.
3.Контролен лист №316 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.
4.Контролен лист №317 – Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период”.
5. Контролен лист №322 – Дарение на движима вещ на Спортно училище „Майор Атанас Узунов”-Русе.
6.Контролен лист №326 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе.

Председател:
/А. Данаилов/