Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Младежта и спорта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Младежта и спорта
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 03.07.2013г., 13.30 часа, Заседателна зала

1. К.Л.230 Удостояване посмъртно на д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ и промяна в наименованието на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
2. К.Л.231 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД
3. К.Л.239 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии
4. К.Л.240 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
5. К.Л.249 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
6. К.Л.251 Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – „Грижа за деца в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
7. К.Л.255 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2013 г
8. К.Л.256 Приемане на Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Основни насоки и работна програма на Фондацията.
9. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Антон Данаилов)