Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 15.05.2013 г., 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Образование и наука
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 15.05.2013 г., 15.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л.163 Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.
2. К.Л.167 Учредяване безвъзмездно право на управление, върху общински имот в с. Просена на ОДЗ „ Приказен свят” с. Николово
3. К.Л.172 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
4. К.Л.173 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”
5. К.Л.174 Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД
6. К.Л.179 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.
7. К.Л.181 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
8. К.Л.182 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г..- Приложение № 17
9. К.Л.186 Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработвене на проект за Общ устройствен план на община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на община Русе
10. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“’, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“
11. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. Хр. Белоев)