Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 11.09.2013 г., 15.00 часа

1. КЛ 265 Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Русе
2. КЛ 278 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2012 г.
3. КЛ 284 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”
4. КЛ 286 Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 г.
5. КЛ 287 Приемане на План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г.
6. КЛ 288 Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
7. КЛ 295 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г..- Приложение № 17.
8. КЛ 297 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
9. КЛ 298 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2013 г.
10. КЛ 299 Присъединяване на Община Гюргево към кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
11. КЛ 300 Актуализация на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
12. КЛ 302 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
13. КЛ 303 „Паркстрой” ЕООД
14. КЛ 304 Приемане на обръщение към Кмета на Община Русе
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. Хр. Белоев)