Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 09.10.2013г., 15.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л. 325 Утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2013/2014 г.
2. К.Л. 326 1. Отмяна на Решение №542 прието с Протокол № 24/25.04.2013 г. на ОбС-Русе 2. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба №1 за общинската собственост на ОбС-Русе за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №7047 от 02.09.2013 г., представляващ земеделски имот с номер 000285, землището на гр. Мартен, общ. Русе, местност „Калето“
3. К.Л. 329 Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
4. К.Л. 331 Корекция на бюджета
5. К.Л. 332 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС №1/09.01.2013 г. от Бюджет 2013 г., утвърден с Решение на Общински съвет №450/18.02.2013 г. – Приложение №17
6. К.Л. 333 Изменение на Наредба №6
7. К.Л. 337 Предоставяне на материална база, публична общинска собственост за откриване на филиал към ЦДГ „Ралица“
8. К.Л. 338 Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“
9. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. Хр. Белоев)