Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 10.03.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.03.2010 от 15.00 часа

1. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе (КЛ 696);
2. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (КЛ 698);
3. Годишен доклад за изпълнението на Общински план за развитие през 2009 г. (КЛ 701);
4. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от ОДЗ „Райна Кнагиня” , гр. Мартен (КЛ702);
5. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2009 (КЛ 708);
6. Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2009 (КЛ 709);
7. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2009 г. и Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2010 г. (КЛ 710);
8. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ711);
9. Изменение на Наредба 16 (КЛ712);
10. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособена част от учебно заведение (КЛ 719);
11. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода август 2009 – февруари 2010 г. (КЛ 731);
12. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)