Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по Образование и наука за заседанието на 16.02.11, 15.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе на 16.02.2011г. от 15,00 часа в Заседателна зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

Обсъждане на:

1. КЛ 1000 – Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум
2. КЛ 1004 – Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти – училища и детски ясли намиращи се територията на община Русе
3. КЛ 1007 – Решение за кандидатстване с проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Русе” и деклариране наличността на средствата, за съфинансиране на проекта
4. КЛ 1008 – Решение за изменение на решение № 1103, прието с протокол №54/27.01.2011г. за кандидатстване с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие ” и деклариране наличността на средствата, за съфинансиране на проекта, както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция
5. КЛ 1013 – Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г.
6. КЛ 1015 – Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
7. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/