Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 11.04.2012 г., 15.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Образование и наука
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 11.04.2012 г., 15.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №115 – Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012 г.

2.Контролен лист №116 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.

3.Контролен лист №117 – Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет през 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г. на Общински съвет Русе – Приложение №17 и №18.

4.Контролен лист №126 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

5.Контролен лист №135 – Приемане на решение за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

6.Контролен лист №136 – Приемане на общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012г.

7.Контролен лист №137 – Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общински училища, приет с Решение №951/15.07.2010г. на Общински съвет Русе.

8.Контролен лист №138 – Финансово подпомагане на участието на отбор по бадминтон в световното ученическо първенство в Португалия, 1 – 7 май, 2012г.

9. Други

Председател:
/проф. Хр. Бевоев/