Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 13.06.2012 г., 15.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.06.2012 г., 15.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л. 168 Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 173 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 176 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе”
4. К.Л. 177 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
5. К.Л. 186 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация
6. К.Л. 188 Приемане на решение за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа” за деца в риск
7. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост
8. К.Л. 195 Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
9. К.Л. 196 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” – Георги Александров Божков
10. К.Л. 198 Създаване на ново общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление.
11. К.Л. 200 Приемане на декларация
12. К.Л. 201 Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода ноември 2011 г. – май 2012 г.
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. Хр. Белоев)