Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 03.07.2012 г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 03.07.2012 г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. ОТНОСНО: К.Л.168 Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
2. ОТНОСНО: К.Л.214 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
3. ОТНОСНО: К.Л.215 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе

4. ОТНОСНО: К.Л.216 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

5. ОТНОСНО: К.Л.219 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС – Русе за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

6. ОТНОСНО: К.Л.220 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
7. ОТНОСНО: К.Л.223 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година

8. ОТНОСНО: К.Л.230 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел

9. ОТНОСНО: К.Л.233 Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

10. ОТНОСНО: К.Л.235 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2012/2013 година.

11. ОТНОСНО: К.Л.236 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

12. ОТНОСНО: К.Л.252 Промяна в наименованието на местността “Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе

13. ОТНОСНО: К.Л.255 Предложение за промяна в статута на Общински детски център за култура и изкуство – Русе
14. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. Хр. Белоев)