Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 10.10.2012 г., 15.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.10.2012 г., 15.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №309 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
2.Контролен лист №310 – Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет за 2012г., утвърден с решение на общински съвет Русе №69/16.02.2012г. – Приложение №18.
3.Контролен лист №311 – Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.1 и ал.2 от ПМС №367/29.12.2011г. от държавния бюджет 2012г., утвърден с решение на общински съвет Русе №69/16.02.2012г. – Приложение №17.
4.Контролен лист №312 – Утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2012/2013г.
5.Контролен лист №313 – Придобиване право на собственост върху имот – частна държавна собственост, в гр.Русе, ул.”Мадарски конник” №8.
6.Контролен лист №314 – Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Тракция”, №25, на Сдружение с обществено полезна дейност „Русенска католическа организация-Каритас”.
7.Контролен лист №315 – Приемане на декларация.
8.Контролен лист №316 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.
9.Контролен лист №317 – Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период”.
10.Контролен лист №326 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе.

Председател:
/проф. Хр. Белоев/