Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Образование и наука за заседанието на 07.11.2012 г., 15.00 часа

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Образование и наука
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.11.2012 г., 15.00 часа, Заседателна зала

К.Л. 330 Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе
К.Л. 331 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
К.Л. 332 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.1и ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17 и Приложение №18.
К.Л. 339 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
К.Л. 340 Стартиране на процедури по чл. 36в, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Райна Гатева” гр. Русе и увеличаване на капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски” гр. Русе.
К.Л. 348 Даване на съгласие за Създаване на Фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019”.
Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. Хр. Белоев)