Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по териториално и селищно устройство за заседание на 03.11.2009, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по териториално и селищно устройство

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 03.11.2009, 16.00 ч.

1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – КЛ 591
2. Приемане на парцеларен план за обект “Доизграждане на колектор Чародейка и отливен канал до река Дунав – КЛ 593
3. Утвърждаване на вътрешноградска общинска транспортна схема, маршрутни разписания и обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от общинската транспортна схема КЛ 594
4. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – КЛ 596
5. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към търговски обект – КЛ 599
6. Учредяване право на строеж за пристройка в град Мартен КЛ 600
7. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обекти КЛ 601
8. Учредяване право на строеж за пристройка на автодиагностичен пункт, ул.”Гео Милев”, Русе – КЛ 602
9. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на пет броя гаражни клетки, кв. 604, “Чародейка –Г- юг” – КЛ 603
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на гараж, кв. 752, “Родина –1” – КЛ 604
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на три броя гаражни клетки, кв. 760, “Родина 2” – КЛ 605
12. Прекратяване на съсобственост в имот в местност “Саджака”, землище на с. Басарбово – КЛ 607
13. Предоставяне безвъзмездно за управление на НОИ, Районно управление “Социално осигуряване”- КЛ. 608
14. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост- КЛ. 609
15. Корекция на бюджета на Община Русе- КЛ. 613
16. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – КЛ. 617
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, ул. “Витиня” – КЛ. 618
18. Изменение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе – КЛ. 620
19. Изменение и допълнение на Наредба № 16 – КЛ. 621