Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постонна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 05.12.2012г., 10.00 часа

Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 05.12.2012г., 10.00 часа, Заседателна зала

1. Контролен лист № 349 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
2. Контролен лист № 384 – Одобряване на нова структура на дейност „Общинска администрация” и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.01.2013г.
3. Контролен лист № 346 – Определяне на южната част на ул.”Потсдам” за платено паркиране в участъка след ул.”Проф.Баларев” до входа за двора на ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов” по приложени схеми.
4. Контролен лист № 350 – Приемане на решение за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
5. Контролен лист № 354 – Приемане на решение за приватизация чрез търг на магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, АОС №6730/27.07.2012г.
6. Контролен лист № 357 – Определяне размера на такса за битови отпадъци за висшите училища на територията на общината: РУ”Ангел Кънчев”-Русе и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе.
7. Контролен лист № 358 – Корекция на бюджета Община Русе за 2012г.
8. Контролен лист № 359 – Съгласуване на годишен план за 2013г. и актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013г. за дейността на отдел Вътрешен одит в Община Русе.
9. Контролен лист № 360 – Избор на управител на „Обреден дом” – ЕООД.
10. Контролен лист № 361 – Приемане на начален баланс при ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” – ЕООД.
11. Контролен лист № 368 – Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
12. Контролен лист № 369 – Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет-Русе за осъществяване на публично-частни партньорства.
13. Контролен лист № 370 – Допълване на решение № 371/15.11.2011г. на ОбС-Русе за приемане на Списък на спортните имоти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП”Спортни имоти”, за отдаване под наем по реда на ЗФВС.
14. Контролен лист № 371 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
15. Контролен лист № 372 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
16. Контролен лист № 373 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 63427.152.13 в местност „Нови Халваджи” по кадастралната карта на гр.Русе.
17. Контролен лист № 374 – Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране от Национален Доверителен ЕкоФонд на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ ”Радост” в гр.Русе”.
18. Контролен лист № 375 – Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.
19. Контролен лист № 376 – Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
20. Контролен лист № 377 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един брой гараж до съществуваща гаражна група, ситуирана източно от бл.205 в ЖК”Чародейка-Г-юг” по плана на гр.Русе.
21. Контролен лист № 378 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражи върху общински ПИ 63427.2.705 по кадастралната карта на гр.Русе, западно от ЖСК”Ракета”.
22. Контролен лист № 381 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе, Раздел VI, Национална литературна награда „Елиас Канети”.
23. Контролен лист № 382 – Удостояване на Васил Първанов със званието „Почетен гражданин на гр.Русе”.
24. Контролен лист № 383 – Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе.
25. Контролен лист № 386 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Русе.

Председател:
/Димитър Кънчев/