Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянната Комисията по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 12.05.2010г от 10,00 часа

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Постоянната Комисията по икономическа и инвестиционна политика ще се проведе на 12.05.2010г от 10,00 часа в Кръглата зала на
ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане на материалите за предстоящата на 20.05.2010г. Сесия на Общински Съвет – Русе :

–Контролен лист № 763 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на гаражи
–Контролен лист № 764 – Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд
–Контролен лист № 765 – Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие
–Контролен лист № 767 – Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2010 год.
–Контролен лист № 768 – Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема
–Контролен лист № 769 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
–Контролен лист № 770 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени ПОС за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м по чл. 57 от ЗУТ
–Контролен лист № 771 – Даване съгласие за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот, представляващ помощно училище „Св.св. Кирил и Методий”
–Контролен лист № 773 – Решение на Община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав”
–Контролен лист № 774 – Изменение и допълнение на Наредба № 14
–Контролен лист № 776 – Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема
–Контролен лист № 777 – Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в пар. 4 от ПРЗ наЗСПЗЗ
–Контролен лист № 778 – Приемане на Наредба № 22 за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет
–Контролен лист № 779 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 год.
–Контролен лист № 780 – Корекция на план сметката за разходите по дейностите , които ще се финансират през 2010 год. от ТБО
–Контролен лист № 781 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот.
–Контролен лист № 782 – Провеждане на конкурс за избор на пристанищен оператор на Пристанище „Пристис”
–Контролен лист № 783 – Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект
–Контролен лист № 784 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ”В.Априлов”, СОУ”Възраждане” и АГ” Гео Милев”
–Контролен лист № 785 – Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги и план за действие
–Контролен лист № 786 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16
–Контролен лист № 787 – Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в гр. Мартен
–Контролен лист № 789 – Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот- търговска сграда / супермаркет/ гр. Русе ,
Ж.к „Здравец – изток”
–Контролен лист № 790 – Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот- търговска сграда / супермаркет/ гр. Русе ,
Ж.к „Чародейка – Г юг”
–Контролен лист № 791 – Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот ПОС-плувен комплекс в „Парка на младежта”
-Контролен лист № 793 – Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010 год.
-Контролен лист № 794 – Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 год
-Контролен лист № 797 – Търг с явно наддаване за продажба на имот в кв. „Средна кула”
-Контролен лист № 798 – Удължаване срока за наемни договори на земеделска земя от ОПФ

Председател на Постоянната комисия :
Венцислав Калчев