Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянната Комисията по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 11.05.2011г от 10,00 часа

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Постоянната Комисията по икономическа и инвестиционна политика ще се проведе на 11.05.2011г от 10,00 часа в Заседателна зала

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане на материалите за предстоящата на 19.05.2011г. сесия на Общински Съвет – Русе :

–Контролен лист № 1067 – Промяна на решение № 918
–Контролен лист № 1068 – Приемане на годишните отчети и балансите на общинските еднолични търговски дружества за 2010год
–Контролен лист № 1070 – Междинна оценка за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013г. за периода 2007 -2010 и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе
–Контролен лист № 1071 – Определяне оценки на общински земи
–Контролен лист № 1073 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на гр. Русе
–Контролен лист № 1074 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на гр. Русе
–Контролен лист № 1075 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на гр. Русе
–Контролен лист № 1076 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на гр. Русе
–Контролен лист № 1078 – Учредяване право на строежза пристрояване към кафе-бар
–Контролен лист № 1079 – Решение за приватизация чрез търг на общинското участие в капитала на „Общинска банка”АД
–Контролен лист № 1080 – Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия „ ЕООД – Русе
–Контролен лист № 1081 – Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
–Контролен лист № 1082 – Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
–Контролен лист № 1083 – Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
–Контролен лист № 1084 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
–Контролен лист № 1085 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост
–Контролен лист № 1086 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване на обособени части от учебни заведения
–Контролен лист № 1087 – Промяна на решение № 964/2010 на Общински съвет Русе
–Контролен лист № 1090 – Допълване списъка на педагогическия персонал имащ право на транспортни разходи
–Контролен лист № 1092 – Изменение и допълнение на Наредба № 14
–Контролен лист № 1094 – Корекция на бюджета на Община Русе
–Контролен лист № 1095 – Финансово подпомагане на участието на отбор по математика в международно състезание
–Контролен лист № 1097 – Приемане на безспорна историческа истина за геноцида над българите в Османската империя
–Контролен лист № 1098 – Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе”
–Контролен лист № 1099 – Контрольори в общински търговски дружества
–Контролен лист № 1100 – Приемане на обръщение към Правителството на Република България и НОИ
–Контролен лист № 1101 – Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
–Контролен лист № 1102 – Продажба на земя
–Контролен лист № 1104 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост намиращи се на територията на гр. Русе, ж.к. Средна кула
–Контролен лист № 1105 – Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители
–Контролен лист № 1106 – Приемане на годишен план за действие – 2011 по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
–Вх. № 471/03.05.2011 – Предложение от общински съветник

2. Разни

Председател на Постоянната комисия :
Венцислав Калчев