Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянната Комисията по икономическа и инвестиционна политика

Заседанието на Постоянната Комисията по икономическа и инвестиционна политика ще се проведе на 02.09.2009г от 10,00 часа в Кръглата зала на
ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Обсъждане на материалите за предстоящата на 10.09.2009г. Сесия на Общински Съвет – Русе :
–Контролен лист № 542 – Отдаване имоти ЧОС за клубове на политически партии
–Контролен лист № 543 – Отдаване имоти ЧОС за клубове на НПО
–Контролен лист № 544 – Приемане ликвадационен баланс на Чистота
–Контролен лист № 545 – Приемане ликвидационен баланс на Градския транспорт
–Контролен лист № 546 -Промяна на Решение 620
–Контролен лист № 547 – Определяне на годишна наемна цена на земеделски земи
–Контролен лист № 548 – Търг за отдаване под наем на части от терени ПОС
–Контролен лист № 549 – Търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за преместваеми обекти
–Контролен лист № 550 – Приватизация чрез търг
–Контролен лист № 551 – Изменение на Наредба № 1
–Контролен лист № 554 – промяна Правилника за организация и дейността на ОБ.съвет Русе
–Контролен лист № 555 – Намаляване начални тръжни цени по решение 1304/2007
–Контролен лист № 556 – Намаляване начални тръжни цени по решение 150/2008
–Контролен лист № 557 – Намаляване начални тръжни цени по решение 315/2008
–Контролен лист № 558 – Отдаване под наем на част от ПОС
–Контролен лист № 559 – Корекция на бюджета
–Контролен лист № 560 – Корекции на план сметките на Общински приватизационен фонд
–Контролен лист № 562 – Търг с явно наддаване на части от терени ПОС по чл.56 от ЗУТ
–Контролен лист № 563 – Отчет на работатат на Об.съвет Русе
–Контролен лист № 564 – Промяна наименованието на ОП”Пътно поддържане”
–Контролен лист № 565 – корекция на план сметката за битови отпадъци
Председател на Постоянната комисия :
В.Калчев