Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2013 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 258 Изменение и допълнение на Общинската транспортна схема в частта й вътрешноградски линии след въвеждането й през м. август 2012 г. и частичната й промяна с Решение № 373/Пр. № 17/15.11.12 г. на Общински съвет – Русе
2. К.Л. 259 Премахване на сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Доростол” № 64.
3. К.Л. 260 Съгласие за продажба на общински терен от 26 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-244 в кв. 33 по регулационния план на село Долно Абланово
4. К.Л. 261 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
5. К.Л. 262 Отпускане на персонална пенсия
6. К.Л. 263 Отпускане на персонална пенсия
7. К.Л. 264 Отпускане на персонална пенсия
8. К.Л. 265 Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Русе
9. К.Л. 266 Продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построени върху него сгради, по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС.
10. К.Л. 267 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“
11. К.Л. 268 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“.
12. К.Л. 269 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл”
13. К.Л. 270 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
14. К.Л. 271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул.”Родина” № 7 Г.
15. К.Л. 272 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Русе, местност „Караманлийка”.
16. К.Л. 273 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с адрес на имота: ул. „Гео Милев”, ЖК „Дружба – 1”, град Русе.
17. К.Л. 274 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона” в землището на село Басарбово
18. К.Л. 275 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в землището на град Русе, местността „Караач”
19. К.Л. 276 Приемане на Решение за премахване на сгради с идентификатори по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403.5 и 63427.2.5403.6.
20. К.Л. 277 Утвърждаване Управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД след проведен конкурс
21. К.Л. 278 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2012 г.
22. К.Л. 279 Промени в Решение № 330 от 20.09.2012 г. на Общински съвет-Русе и в приетия Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществено трапезария”
23. К.Л. 280 Решение за приватизация чрез търг на общински имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10, ж.к. „Здравец-изток”
24. К.Л. 281 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост
25. К.Л. 282 Учредяване право на строеж за обект „Надстройка и промяна предназначението на таванско помещение в самостоятелно жилище, на съществуваща жилищна сграда”, намиращ се в гр. Русе, жк „Зравец”, ул. „Байкал” № 3.
26. К.Л. 283 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно кабелно ел. захранване на ПИ 63427.159.670 в местност „Конубунар”, землище на гр. Русе
27. К.Л. 284 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”
28. К.Л. 285 Прекратяване на съсобственост в имоти №№ 63427.1.48 и 63427.1.44 в град Русе, територията на „Парк на младежта”, чрез замяна с равностоен общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.5762 в град Русе, бул.”Неофит Бозвели”, на основание чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.4 от Наредба №1 на ОбС-Русе
29. К.Л. 286 Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 г.
30. К.Л. 287 Приемане на План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г.
31. К.Л. 288 Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
32. К.Л. 289 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
33. К.Л. 290 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
34. К.Л. 291 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
35. К.Л. 292 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56
36. К.Л. 293 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.192 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“
37. К.Л. 294 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 001001 в землището на с.Червена вода с ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, находящ се в местността „Боклоджа“
38. К.Л. 295 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г..- Приложение № 17.
39. К.Л. 296 Приемане на бюджетна сметка на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария“ като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
40. К.Л. 297 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
41. К.Л. 298 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2013 г.
42. КЛ 299 Присъединяване на Община Гюргево към кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
43. К.Л. 300 Актуализация на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
44. К.Л. 301 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 012010 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местността „Над село“
45. К.Л. 302 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
46. К.Л. 303 „Паркстрой” ЕООД
47. К.Л. 304 Приемане на обръщение към Кмета на Община Русе
48. К.Л. 305 Даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба за делба на магазин „Детмаг
49. К.Л. 306 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“ – гр. Кубрат за 2013 г.
50. К.Л. №307/02.09.2013г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ .
51. К.Л. №308/02.09.2013г. Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе – град на свободния дух” за 2013г.
52. Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2013/2014 година.
53. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Е. МИЛУШЕВ/