Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2013 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л.339 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе“ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе“АД
2. К.Л.340 Съгласие за продажба на общински терен от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VII-1166 в кв. 71 по регулационния план на село Червена вода
3. К.Л.341 Съгласие за продажба на общински терен от 15,7 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1259 в кв. 245 по регулационния план на град Русе
4. К.Л.342 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе , местност „Гълъбец“ и местност „Барбуков трап“.
К.Л.343 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на 4 /четири/ броя гаражи ситуирани източно от жил. блок 50 А в кв. ЖК „Дружба“№ 3 в гр. Русе
6. К.Л.344 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
7. К.Л.345 Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк в село Сандрово
8. К.Л.346 Внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе“ЕООД
9. К.Л.347 Удължаване срока на ликвидация на „Инвеститорски контрол“ЕООД в ликвидация
10. К.Л.352 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
11. К.Л.358 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
12. К.Л.359 Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
13. Други

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Марияна Иванчева/