Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика, 11.04.2012г.,Заседателна зала,Община Русе

ПРОЕКТ

Дневен ред
на постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика, 11.04.2012г.,Заседателна зала,Община Русе:

1. Откриване процедура за продажба на идеални части от недвижим имот в кв.46 по плана на село Семерджиево, Община Русе.
КЛ № 109/02.04.2012г.

2. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен.
КЛ № 110/02.04.2012г.

3. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост в град Мартен.
КЛ № 111/02.04.2012г.

4. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен.
КЛ № 112/02.04.2012г.

5. Откриване процедура за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в местност „Дрибака 4-5”, землище с. Николово, Община Русе.
КЛ № 113/02.04.2012г.

6. Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, Община Русе.
КЛ № 114/02.04.2012г.

7. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012 година.
КЛ № 115/02.04.2012г.

8. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година.
КЛ № 116/02.04.2012г.

9. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе.
КЛ № 118/02.04.2012г.
10. Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „Ред законност и справедливост”.
КЛ № 122/02.04.2012г.

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот № 030018 в землището на с. Басарбово по реда на чл.36, ал.1, т.2 ЗОС.
КЛ № 124/02.04.2012г.

12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Горни Растов”.
КЛ № 125/02.04.2012г.

13. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
КЛ № 126/02.04.2012г.

14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Просена, местност „Аблановското”.
КЛ № 128/02.04.2012г.

15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Орта Екенлик”
КЛ № 129/02.04.2012г.

16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, ЖК „Средна кула.
КЛ № 130/02.04.2012г.

17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Мартен, местност „Калето”.
КЛ № 131/02.04.2012г.

18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, местност „Плужна”
КЛ № 132/02.04.2012г.

19. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009г.
КЛ № 134/02.04.2012г.

20. Приемане на решение за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
КЛ № 135/02.04.2012г.

21. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г.
КЛ № 136/02.04.2012г.

22. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение № 951/15.07.2010 г. на Общински съвет Русe.
КЛ № 137/02.04.2012г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Д. Кънчев)