Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОН, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.12.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 768 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 779 Членство на Община Русе в Съвета на дунавските градове и региони
3. К.Л. 782 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от СОУ „Йордан Йовков“ в гр. Русе
4. К.Л. 783 Съгласуване на промяна в Стратегически план 2014-2016 г., Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. и Годишен план за 2015 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
5. К.Л. 790 Приемане на стратегия за управление, стопанисване, ползване и разпореждане със земеделски земи от ОПФ
6. К.Л. 792 Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе през 2015 г.
7. К.Л. 793 Проект за 55. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015 г.
8. К.Л. 795 Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България“, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
9. К.Л. 796 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, по Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ , по Мярка 2 „Мерки за използване на възобновяема енергия
10. К.Л. 797 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
11. К.Л. 798 Провеждане на Общо събрание на „Проект Русе“ АД
12. К.Л. 799 Приемане на нова Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
13. К.Л. 803 Корекция на бюджета на община Русе за 2014 г.
14. К.Л. 804 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и №18
15. К.Л. 805 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2014 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
16. К.Л. 809 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии
17. К.Л. 810 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
18. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Хр. Белоев