Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОН, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.06.2015 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 981 Приемане на декларация
2. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
3. К.Л. 985 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
4. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Хр. Белоев