Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на постоянната комисия по Образование и наука за заседанието на 20.01.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 20.01.2010 от 15.00 часа

1. Годишен отчет за 2009 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за периода 2009-2011 г. (КЛ 653);
2. Изменение и допълнение на Наредба 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе (КЛ 656);
3. Изменение и допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ 658, 659, 660 и 661);
4. Изменение и допълнение на Наредба 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе (КЛ 662);
5. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе (КЛ 663 и 664);
6. Преобразуване на Специализирана детска градина „Зора” в Целодневна детска градина (КЛ 665);
7. Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел (КЛ 667);
8. Изготвяне на икономически мерки от кмета на общината и създаване на временна комисия за анализ на фирмите с общинско участие (КЛ 670);
9. Обявяване на общински имот за публична собственост (КЛ 682);
10. Насрочване на местен референдум (КЛ 687);
11. Разкриване на социална услуга в общността (КЛ 688 и 689);
12. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)